Zatvoriť

Vyhlásenie o spracovaní osobných údajov

Zakliknutím príslušného políčka dávam výslovný a bezvýhradný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré som poskytol prevádzkovateľovi: TARGETreal s. r. o. / IČO: 47797860.

Osobné údaje budú spracované pre komunikačné účely s klientom, v rozsahu: meno, emailová adresa, telefónne číslo.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pre odvolanie súhlasu nás kontaktujte na mail .

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že postupuje a má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Zamestnanci prevádzkovateľa, ktorí pracujú s osobnými údajmi sú písomne poučení a poverení na prácu s osobnými údajmi.

Zatvoriť